Hakkakul Logo Beyaz

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLERİN VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMASI, REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLAR İÇERMEMESİ VE BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMASI GEREKİR

Karar No : 2022/UH.II-1454

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5 ve 12

“… mevzuat hükümleri doğrultusunda, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, kural olarak belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 7.2’nci maddesinde operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalar için yüklenici tarafından teknik destek hizmetinin ücretsiz olarak sağlanmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırı olduğunun, bu durumun belirsiz ve öngörülemez bir maliyete sebep olduğunun, her ne kadar idarenin şikâyete cevabında ilgili personele yüklenici tarafından eğitim verileceği ifade edilse de verilecek eğitimin yüklenici için zorunlu tutulan iddiaya konu düzenlemeyi ortadan kaldırmadığının iddia edildiği görülmüştür.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin 7.2’nci maddesinde yüklenicinin cihazların kesintisiz işlerliğinin sağlanması için periyodik replasmanı gereken parçalar ile herhangi bir arıza halinde onarım ve gerekli orijinal yedek parça temini dâhil her türlü teknik destek hizmetini ücretsiz olarak vereceğinin düzenlendiği, ayrıca kullanım veya periyodik bakım sırasında veya herhangi bir başka nedenle operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızaların da buna dahil olduğunun düzenlendiği; öte yandan anılan Şartname’nin 6’ncı maddesinde iş kapsamında bulunan cihazları kullanacak idare elemanlarına yönelik eğitimin laboratuvar uzmanının uygun gördüğü süre ve koşullarda yine yüklenici tarafından verileceğinin ifade edildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede yüklenici tarafından kullanılacak cihazların kesintisiz işlerliğinin sağlanması için periyodik replasmanı gereken parçalar ile herhangi bir arıza halinde (kullanım veya periyodik bakım sırasında veya herhangi bir başka nedenle operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalar dâhil olmak üzere) onarım ve gerekli orijinal yedek parça temini dâhil her türlü teknik destek hizmetinin ücretsiz olarak yerine getirilmesi gerektiğinin düzenlendiği, ihale mevzuatı gereğince yükleniciler tarafından ilgili mevzuatına göre alınması zorunlu olan güvenlik ve sağlık tedbirlerini almakla yükümlü olduğunun açık olduğu, şikâyete konu edilen Teknik Şartname’nin 7.2’nci maddesi ile operatörün sebep olduğu hatalardan kaynaklanan arızalarda ücretsiz teknik destek hizmeti sağlanmasının yükleniciden istendiği, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”