Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLERİN VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMASI, REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLAR İÇERMEMESİ VE BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1598

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“… mevzuat hükümlerinden teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, idarelerin gereksinimlerini 4734 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda ihtiyacına uygun olarak belirleme sorumlunun bulunduğu, ihtiyaçlarını zamanında karşılamalarının zorunluluğu olduğu ve idarelerin gereksinimlerinin tespiti noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, ancak bu yetkinin sınırsız olmadığı ve ihaleye katılımı ya da rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler incelendiğinde, iş kapsamında çalıştırılacak teknik özellikleri detaylı şekilde belirlenen 114 adet ve 23 farklı tipteki aracın %90’ının işe başlama tarihinden 10 (on) takvim günü öncesinde idarenin belirlediği yerde hazır bulundurulmamasının Sözleşme Tasarısı’nda ağır aykırılık hali olarak belirlendiği ve bu durumun oluşması halinde sözleşmenin feshedileceği, ihale konusu işte kullanılacak araçların 102 adedinin işe başlama tarihinin (01.01.2023) 10 takvim günü öncesinde hazır bulundurulması gerektiği, ancak söz konusu sürenin belirlenen özelliklerde ve sayıda aracın temin edilmesi için yeterli olmadığı, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihinin 01.01.2023 olarak belirlendiği dolayısıyla yüklenicinin en geç 21.12.2022 tarihinde iş kapsamında çalıştırılacak araçların %90’ınını hazır bulundurmasının istendiği, ancak ihale sürecinin dinamik bir süreç olduğu, yapılan şikayet veya itirazen şikayet başvuruları ile sözleşme tarihinin ötelenebileceği ve hatta sözleşmenin ihale dokümanında araçların temin edilmesi gerektiği düzenlenen tarihten sonra imzalanma durumunun dahi ortaya çıkabileceği, bu durumda yüklenicinin ihale dokümanında istenen araçları 01.01.2023 tarihinden 10 gün öncesinde temin etmesi imkanının bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla ihalede istenilen teknik özelliklerde ve sayıdaki aracın temin süresine ilişkin yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”