Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMELERDE YER ALAN HUSUSLAR HK.

KARAR : TEKNİK ŞARTNAMELERİN REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLAR İÇERMEMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR NO : 2023/UH.I-71

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5 ve 12

“… İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden uyuşmazlığa konu ihalenin Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerin Alımı” işi ve işin süresinin 24 ay olduğu, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden yemeğin idareye bağlı sağlık tesislerinde bulunan mutfak/mutfaklarda üretileceği, ayrıca söz konusu yemek hizmetinin malzemelerin pişirilmesinin yanı sıra idarenin ek hizmet binalarına naklini, dağıtımını ve dağıtım sonrası hizmetleri kapsadığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alım konusu hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemeli yemek hizmet alımı için kriterler belirleme konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında takdir yetkisine sahip olduğu açıktır. Ancak alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır.

 … 

Başvuru sahibinin iddiasında, ayrıca Teknik Şartname’nin “Kuru Gıda Teknik Şartnamesi” kısmının “24. Nişasta Teknik Özellikleri” bölümünde nişasta için “C…” markasının belirlendiği, söz konusu ürüne ilişkin olarak marka belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “Kuru Gıda Teknik Şartnamesi” başlıklı kısmının “24. Nişasta Teknik Özellikleri” bölümünde başvuruya konu malzemeli yemek hizmet alımı ihalesinde kullanılacak nişasta için teknik özellikler belirlenmiş olup, anılan maddede nişastanın Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izinli olacağı, Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olacağı, orijinal ambalajında teslim edileceği ve ambalaj üzerinde C… üretici firma adının yazılı olacağı, içerisinde taş, toprak, yabancı madde, kurt, pestisit kalıntısı olmayacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 12’nci maddesi hükmü gereği idarelerin ihale dokümanlarında katılımı ve rekabeti engelleyici düzenlemelerden kaçınmaları, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde şartnamelerin oluşturulması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte idare tarafından ihale konusu işte nişasta için yalnızca C… marka ürünlerin belirlenmiş olması, Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izinli, Gıda Maddeleri Tüzüğüne sahip diğer nişastalara izin verilmemesi durumunun anılan Kanun’un 5’nci maddesinde yer alan temel ilkelere ve 12’nci maddesinde yer alan hükme aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 …

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”