Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMELERDEKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMELER İHALEYE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLERİN HER TALEBİNİ KARŞILAYACAK YA DA İÇERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENEMEZ

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-603

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü ve aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesindeki teknik şartnamelerde yer verilen ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin teknik kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hükmü dikkate alındığında, Kanun kapsamındaki ihalelerde söz konusu hükümlerin esas alınması gerektiği, diğer taraftan, Teknik Şartnamelerin ihaleye teklif verecek isteklilerin her talebini karşılayacak ya da içerecek şekilde düzenlenemeyeceği ve ayrıca isteklilerin düzenlemelere ilişkin kendi cihazlarını teklif etmeye uygun hale getirecek taleplerde bulunamayacağı, idarelerin de hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihazlara yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğu olduğu hususlarından hareketle adı geçen temel ilkelerle ilgili alınacak kararlarda fırsat eşitliğinin mümkün olabilecek şekilde gözetilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla da başvuru sahibi tarafından iddia edilen hususlarda idarece başvuru sahibinin değişiklik talebinin reddedilmesinde kendi yetki sınırları dahilinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Bu çerçevede alınan teknik görüş ve yapılan incelemeler neticesinde ihale dokümanlarındaki teknik özelliklerin tüm firmaların ihaleye katılımını sağlayacak şekilde düzenlenemeyeceği, idarenin farklı sistemlere ilişkin özellikleri dikkate alarak ihtiyacını belirleme zorunluluğunun bulunmadığı, esas olanın kamu ihale mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla idarenin kendi ihtiyaçlarını en etkili ve verimli şekilde temin etmesine imkân sağlayacak doküman düzenlemelerinin bulunması gerektiği, buradan hareketle şikayete konu Teknik Şartname düzenlemelerinde, verimliliğe, fonksiyonelliğe, rekabeti sağlamaya yönelik bir aykırılık bulunmadığı, tek marka modele işaret eden herhangi bir içeriğe yer verilmediği ve idarenin hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihazlara yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğu çerçevesinde yetki sınırları dahilinde hareket ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin Teknik Şartname … maddelerine ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”