Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE CİHAZ DEĞERLENDİRMESİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN KOŞULLARA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMAKSIZIN TEKLİF EDİLEN CİHAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2023/UM.I-202

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 6

“… mevzuat hükümleri gereğince mal alımı ihalelerinde, teklif edilen malın Teknik Şartname’de düzenlenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihaleye konu edilen ürünlerin numuneleri, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen ürün/ürünlerin Teknik Şartname maddelerinde istenilen koşullara uygun olup olmadığı hususunun idarelerce tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunca demonstrasyon, numune değerlendirmesi, katalog kapsamında yer alan bilgilerin değerlendirilmesi veya Teknik Şartname’ye uygunluk beyanı yoluyla yapılabileceği, bu husustaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu ayrıca söz konusu değerlendirme sonucunda alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmakla birlikte bu yetki sınırsız olmayıp idarenin işlemlerinin öngörülebilir olması ve ihale yapılmasının gerekçesi olan ihtiyaç çerçevesinde belirlemiş olduğu kriterler üzerinden değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuruya konu ihalenin konusunun Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “2023 Yılı Sonuç Karşılığı ve Kit Karşılığı Cihaz ve Kitleri”  ihalesi olduğu, EKAP üzerinden 15 adet ihale dokümanının indirildiği ve 06.12.2022 tarihinde elektronik olarak yapılan ihalenin 9 kısımdan oluştuğu, ihalenin başvuruya konu 9’uncu kısmına 4 isteklinin e-teklif verdiği, 07.12.2022 tarihinde 4 istekliden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazı ile beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi için teklif ettikleri ürüne/ürünlere ilişkin örneklerini 12.12.2022 tarihine kadar idareye sunmalarının istenildiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan “1-Teknik Şartnameye birebir uygunluk belgesi verilecektir. 2-Teklif edilen cihazların görülebileceği Katalog, Broşür verilecektir” ve 7.7.2’nci maddesinde yer alan “İhale komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde demonstrasyon yapılması ilgili firmadan istenecektir,…” düzenlemeleri kapsamında istekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygunluk belgesi ile teklif edilen cihaza/ürünlere ilişkin katalog, broşür verileceği, ihale komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde cihaza/ürünlere demonstrasyon yapılabileceği anlaşılmakta olup, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca demonstrasyon işlemlerinde teklif edilen cihazın/ürünlerin ihale dokümanı kapsamında yer alan Teknik Şartname’de belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı yönünden değerlendirme yapılması gerektiği, ancak mevcut durumda idarece bu yönde değerlendirmenin yapılmadığı, başka bir cihazla karşılaştırma yapılarak uygunsuzluk değerlendirilmesi yapıldığı, akabinde A… Laboratuvar ve Sağlık Sistemleri Anonim Şirketi’nin idareye yaptığı şikâyet başvurusu sonrasında da Teknik Şartnameye uygunluk yönünden yeni bir demonstrasyon işlemi yapılmadığı, ilk durumda demonstrasyon ile uygun bulunmayan cihazın bu kez uygunluğuna karar verildiği, bu haliyle idarece Teknik Şartname’de istenilen koşullara göre değerlendirme yapılmaksızın gerçekleştirilen işlemler üzerinden teklif edilen ürünün/cihazın değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

Anılan istekli tarafından teklif edilen ürünün/cihazın uygunluk değerlendirmesine ilişkin İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesi gereği yapılacak demonstrasyon işlemlerinin Teknik Şartname’de belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına yönelik olarak yapılması gerektiği, demonstrasyon işleminin yapılabilmesi için öncelikle İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı madde düzenlemesi çerçevesinde istekliler tarafından sunulması gereken katalog, broşür vb. belgeler üzerinden Teknik Şartname’de istenilen koşulların karşılanıp karşılanmadığı yönünden değerlendirilmesi, bu şartları sağladığının tespit edilmesi halinde İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesi kapsamında mevzuata uygun şekilde demonstrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, bu hususta idare tarafından yapılan işlemlerin ihale dokümanı ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 9’uncu kısmına ilişkin olarak Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılan ilk değerlendirmeden sonraki işlemlerin ihale dokümandaki düzenlemelere ve usulüne uygun şekilde yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”