Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.5.4’ÜNCÜ MADDESİNDE DÜZENLEME YAPILMAMASI HALİNDE TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMELERİ ESAS ALINARAK YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-283

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’nci maddesi

(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” 

“17.01.2022 tarihli ihale komisyonu kararından 4 adet ihale dokümanının indirildiği, ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, ekonomik açıdan  en avantajlı teklifi veren A… Bilg. Prog. ve Hiz. San. Tic.  A.Ş. ne 04.01.2022 tarihli ve 26 sayılı “Veri Aktarım Daveti” yazısının EKAP’tan tebliğ edildiği, belirtilen gün ve saatte A… Bilg. Prog. ve Hiz. San. Tic.  A.Ş. yetkilisinin merkeze geldiği ve bilgi güvenliği kapsamında Gizlilik Sözleşmesinin kendisine imzalatılarak verilerin firma yetkilisine teslim edildiği,

 

İdari Şartname’nin 47.’inci maddesinde demonstrasyon yapılması için Data aktarımına 2 gün ve program sunumuna 1 gün süre verildiği, belirlenen tarihte demonstrasyona iştirak etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği; bu kapsamda istekliye tanınan sürenin 12.01.2022 tarihi saat: 09:00 ‘da sona erdiği, istekli tarafından verilerin teslim edildiği 10.01.2022 tarih saat 09:00 dan sonra data aktarım süreci için gerekli olan teknik personel ve ekipmanların hazır olmadığı ve idarece gösterilen yerde Data Aktarım süreci başlatılarak veri aktarımı gerçekleştirilmediği hususunda idarece tutulan tutanak ile demonstrasyonun birinci aşaması olan Veri aktarımı gerçekleşmediği için A… A.Ş. ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin P… A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri gereğince Teknik Şartname’de düzenlenen ve yeterlik değerlendirmesinde esas alınması istenen kriterlerin/belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenmesi gerektiği, bu kısımda düzenleme yapılmaması halinde Teknik Şartname düzenlemeleri esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağının açıkça düzenlendiği, İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde demonstrasyon işlemine yönelik bir düzenleme bulunmadığı dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demostrasyon işleminin süresinde yapılmadığı gerekçe gösterilerek başvuru sahibi A… A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”