Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ULUSAL TEKNİK STANDARTLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER HK.

KARAR: ULUSAL VE ULUSLARARASI TEKNİK STANDARTLARA UYGUNLUĞU SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER REKABET İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ.

KARAR NO : 2014/3123

KARAR TARİHİ : 15.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Danıştay 13. Dairesi )

…Olayda, ihaleyi yapan idarece teknik ve idari şartnamede yer alan akaryakıt taşıyan araçların ADR belgesi sahibi olacağına yönelik düzenleme ile ihale konusu işin niteliği itibarıyla tehlikeli madde taşıyacak araçların belirli standartlara uygun olmasının amaçlandığı, Kamu İhale Kanunu’nun 12. maddesinde şartnamede ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve bu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında da hukukî isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 12.06.2014 tarih ve E.2014/108, K.2014/645 sayılı kararının BOZULMASINA…