Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI HK.

KARAR: TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA, KOMİSYON ÜYELERİNİN HANGİ KRİTERLERE VE ALT KRİTERLERE HANGİ GEREKÇELİ PUANI VERDİĞİNİN AÇIKÇA BELLİ OLMASI, PUANLAMA YÖNTEMİNİN VE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK DEĞERLENDİRMELERİN SOMUT VE ANLAŞILABİLİR OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UD.II-722

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi hükmü uyarınca idarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanacağı dikkate alındığında, idare tarafından teknik tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, komisyon üyelerinin hangi kriterlere ve alt kriterlere hangi gerekçeli puanı verdiğinin, puanlama yönteminin ve gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerin somut ve anlaşılabilir olması gerektiği,

 

“Teknik Teklif Üye Değerlendirme Form”ları düzenlemeleri dikkate alındığında,  ihale komisyonu üyelerince “İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu” kriterine yönelik olarak genel başlık dikkate alınarak gerekçeli puanların verildiği, halbuki İdari Şartname düzenlemelerinde, anılan kriterin “İşin nasıl yapılacağı” (20 Puan),  “İş programı” (10 Puan) ve “İsteklinin sunduğu ihale konusu iş veya benzer işler ile isteklinin gerçekleştirmiş olduğu diğer işlerin ne kadar sürede tamamlandığı” (20 Puan) olmak üzere 3 alt kritere ayrıldığı, dolayısıyla ihale komisyonu üyelerince alt kriterler ve alt kriterlere ilişkin belirlenmiş puanlar dikkate alınmadan gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerin somut ve anlaşılır olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, ihale komisyonu üyeleri tarafından doldurulan “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Form”larında “İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu” kriterine yönelik olarak yapılan puan kesintilerinde, işin özeline ait olmayan çok fazla bilgi verilmesi, planlama raporu bilgilerine çok yer verilmesi gibi gerekçelerin yer aldığı, ancak söz konusu gerekçelerin İdari Şartname’de düzenlenen puanlama alt kriterlerine uygun olmadığı gibi hangi sebeple puan kesintisine sebebiyet verdiğinin de anlaşılamadığı, bahse konu gerekçelerle birlikte “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Form”larında yer verilen diğer gerekçelerin, “İşin nasıl yapılacağı”,  “İş programı” ve “İsteklinin sunduğu ihale konusu iş veya benzer işler ile isteklinin gerçekleştirmiş olduğu diğer işlerin ne kadar sürede tamamlandığı” alt kriterleri ile bağdaştırılamayacağı, dolayısıyla idarece yapılan işlemin İdari Şartname ile mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu”nda puan kesilme gerekçesi olarak istekli tarafından iş yerinde inceleme yapılmamış olmasının gösterildiği, idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta ise bu gerekçenin yanında başka gerekçelere de yer verildiği, dolayısıyla “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu” ile idarenin şikayete vermiş olduğu cevap arasında tezatlık bulunduğu, ayrıca “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu”nda yer alan puan kesintisi gerekçesine idarenin şikayete cevabında yeni gerekçeler eklemesinin idarenin ihale komisyonu üyelerinin yerine geçerek bir değerlendirme yapması sonucunu doğurduğu, ihale komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı doldurulan “Teknik Teklif Üye Değerlendirme Form”larında farklı isteklilere aynı sebep gerekçe gösterilerek yapılan puan kesintileri arasında farklılıkların olduğu, ihale komisyonu üyelerince “İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu” kriterine yönelik olarak genel başlık dikkate alınarak gerekçeli puanların verildiği, ancak söz konusu kriterin 3 alt kriterinin bulunduğu, dolayısıyla puanlamanın 3 alt kriter esas alınarak somut ve net olarak yapılması gerektiği ve puanlama kriterlerinin dışında kalan hususların puan kesintisine gerekçe oluşturamayacağı anlaşıldığından, İdari Şartname’nin 31’inci maddesinde düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterleri dikkate alınarak gerekçeli puanlamanın ihale komisyonu üyelerince ayrı ayrı eşit muamele ilkesi de dikkate alınarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”