Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ HK.

KARAR: İDARELERCE BELİRLENMESİ ZORUNLU OLAN MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİNE VE BU KAPSAMDA İSTENECEK BELGELERE İDARİ ŞARTNAMENİN YEDİNCİ MADDESİ DIŞINDAKİ MADDELERİNDE VE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-516

“Yapılan incelemede idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere İdari Şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddelerinde ve teknik şartnamede yer verilemeyeceği, diğer bir ifade ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilmeyen belgelerin yeterlik kriteri olarak kullanılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de söz konusu hususun açıkça belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde düzenleme altına alınan Çanakkale İli dışından ihaleye katılma şartı olarak getirilen noter onaylı kira sözleşmesi, kiralanan mutfağa ait işletme kayıt belgesinin, sadece bir firma tarafından kullanılacağı şartına dair ek düzenlemelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu,

 

Ayrıca söz konusu düzenlemenin ihalenin yapıldığı Çanakkale İlinde mutfak sahibi olan isteklilere avantaj sağlayıcı nitelikte olduğu, zira Çanakkale İli dışından ihaleye katılımda bulunmak isteyen isteklilerden ayrıca noter onaylı kira sözleşmesi istenilerek eşit rekabet koşullarına aykırı olacak biçimde Çanakkale ilinde mutfağı olan isteklilerden farklı düzenleme öngörülmesinin ayrıca kiralanan mutfağa ait işletme kayıt belgesinin ise yalnızca bir firma tarafından kullanılması hususunda yapılan kısıtlayıcı düzenlemenin henüz ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı hususu kesinleşmeden noter onaylı sözleşmenin teklif dosyası kapsamında istenmesinin de istekliler açısından ek maliyet doğurucu, rekabeti kısıtlayıcı ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”