Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEMEL İLKELERE AYKIRI DÜZENLEMELER HK.

KARAR: TEMEL İLKELERE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN DÜZENLEMELERE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLMEZ.

KARAR NO : 2015/353

KARAR TARİHİ : 04.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Danıştay 13. Dairesi)

… dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin ilgili maddelerine yönelik; Kamu İhale Kurumu’nca talep edilen akademik görüşe istinaden verilen mütalaanın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmaması, akademik görüşte bahsedilen hususların ihaleye katılımı ve rekabeti arttırıcı öneriler mahiyetinde olması karşısında, itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerekirken ihalenin iptaline ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ankara 12. idare Mahkemesi’nin 24.10.2014 tarihli ve E:2014/205, K: 2014/1214 sayılı kararının BOZULMASINA, …