Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARECE TEMİNAT KAPSAMI VE LİMİTLERİNİN BELİRTİLMEMESİ HK.

KARAR: İDARECE SİGORTA TÜRLERİ İLE TEMİNAT KAPSAMI VE LİMİTLERİNİN BELİRTİLMEMESİ NEDENİYLE İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASININ İSTENİLMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞILDIĞINDAN, DOKÜMAN DÜZENLEMESİ BU HALİYLE İSTEKLİLERİ TEREDDÜDE DÜŞÜRECEK NİTELİK TAŞIMAZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1507

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Başvuru sahibinin, idareye şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevabi yazıda, idarenin işin ve/veya iş yerinin sigorta tiplerine göre herhangi bir sigorta yaptırılmasını istemediği, başka bir deyişle idarenin özel bir sigorta uygulamasını talep etmediği görülmüş olup, mevzuat gereğince sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyatına dahil edilmesi gereken giderler arasında sigorta giderinin gösterilmesine karşın, isteklilerden yapılması beklenen sigortanın türü, teminatının kapsamı ve limitlerine ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarına göre sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle tekliflerin değerlendirileceği dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede Sözleşme Tasarısı’nın 21.2’nci maddesinde idarece sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerinin belirtilmemesi nedeniyle iş ve işyerinin sigortalanmasının istenilmediği sonucuna ulaşıldığından, mevcut doküman düzenlemesinin bu haliyle isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”