Hakkakul Logo Beyaz

TEMİNAT MEKTUPLARI DIŞINDAKİ TEMİNATLAR HK.

Karar  : TEMİNAT MEKTUPLARI DIŞINDAKİ TEMİNATLAR İHALE KOMİSYONLARINCA TESLİM ALINAMAZ

Karar No : 2023/UH.I-84

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 33 ve 34

“Başvuruya konu ihale komisyonu ve idare kararına göre, ihaleye sekiz isteklinin teklif sunduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin teminata ilişkin kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden sırasıyla E… Dış Ticaret Nak. Gıda Tem. İth.İhr. Ltd. Şti. ve K… Müt. Müh. Taş. Gıda Elekt. Pet. Ür. Tem. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan tespitler, mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği, diğer bir ifadeyle isteklilerin ihaleye katılabilmeleri ve yeterlik kriterlerini sağlamaları için, bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği,

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca idarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorunda olduğu,

Ayrıca, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgelerin bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderileceği, EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılamayacağı ve bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenebileceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi S… İnş. Taah. Tem. Oto. Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif ile birlikte sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Teminata ilişkin bilgiler” başlıklı bölümünde, geçici teminatın geçici teminat dışındaki teminatlar kapsamında, saymanlık/şube adı-kodu (varsa) dekont/makbuz tarihi, numarası ve tutarı başlığı altında “Mezitli Belediye Başkanlığı, 07.12.2022, F01192,60000” olarak beyan edildiği, bu hususa ilişkin belgenin ise e-teklif kapsamında EKAP üzerinden teknik olarak yüklenemediği ve bu durumun başvuru sahibinin iddiasında ifade edildiği, 

Diğer taraftan, başvuruya konu 2022/1228304 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Çöp Kamyonu ve Araç Kiralama İşi”ne yönelik geçici teminat bedeline ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “07.12.2022, F01192,60000” olarak beyan edilen ve Mezitli Belediye Başkanlığı hesabına yapılan EFT işlemine yönelik “hesaptan eft” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin 28.2’nci maddesinde “Mezitli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine” yatırılması gerektiğinin düzenlendiği ve nakit teminatların yatırılması için herhangi bir hesap numarası bilgisine yer verilmediği, mevcut doküman düzenlemelerine yönelik olarak süresi içerisinde şikayet veya itirazen başvurusunda bulunulmadığından bu haliyle kesinleştiği, bu durumda ihaleye teklif verecek isteklilerin elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubu dışında nakit teminat kullanmak suretiyle teklif vermeleri halinde İdari Şartname’de idarece nakit teminat yatırılması için bir hesap numarasına yer verilmediğinden EFT yoluyla işlem gerçekleştiremeyecekleri ancak doğrudan idare veznesine nakit teminat yatırılarak alınacak makbuza ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen bilgilerden ve şikayet ekinde sunulan belgelerden idare veznesine herhangi bir nakit teminat yatırılmadığı ve EFT yoluyla para gönderimi sağlandığı anlaşılmış olup, bu durumda söz konusu yöntem ile yapılan para gönderimine ilişkin işleme ait bilgilerin mevcut doküman düzenlemelerine uygun kabul edilemeyeceği, 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde yer alan “…Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur…” hükmü çerçevesinde anılan para gönderimine ilişkin belgelerin mevzuata uygun teminat olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından idarece gerçekleştirilen işlemin ihale dokümanına aykırı olmadığı ve itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”