Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMET ALIMLARI HK.

KARAR: TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMET ALIMLARINDA BİR HİZMETİN PUANININ ARTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN KAYNAKLANAN FİYAT DEĞİŞİMLERİ İÇİN FİYAT FARKI HESAPLANAMAZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1624

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 27

“İhale konusu hizmet alımının süresinin 36 ay olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin miktarlarının SUT puanlarının esas alınarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında yer verilen “sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” şeklindeki genel nitelikli düzenlemeye istisna olmak üzere anılan maddenin onbirinci fıkrasından, teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamayacağının anlaşıldığı,

 

İtirazen şikayete konu hizmet alımının birim fiyat teklif cetvelinden SUT puanları esas alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığının tespit edildiği, dolayısıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinin onbirinci fıkrasında,  teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamayacağı açıklaması çerçevesinde söz konusu ihalede fiyat farkı hesaplanamayacağı anlaşıldığından, bu bağlamda başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”