Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜRETİM TESİSİNİN YÜKLENİCİNİN MALI OLMASI HK.

KARAR: ÜRETİMİN YAPILACAĞI TESİSİN YÜKLENİCİNİN KENDİ MALI OLMASI KOŞULU ARANMASI REKABETİ ENGELLEYİCİ VE KATILIMI DARALTICI NİTELİKTE OLDUĞUNDAN BU ŞEKİLDEKİ BİR DÜZENLEME REKABET VE EŞİT MUAMELE İLKELERİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH. I-559

“… isteklilerin teklif dosyasında kendi adlarına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi’nin, kapasite raporunun, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin, TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin, TS 13075 belgesinin, TS 6914 belgesinin, TS 13027 belgesinin ve TS Covid-19 Güvenli Üretim ve Hizmet Belgelerinin sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ayrıca söz konusu belgelerin üretim yapılacak tesise ait olmasının gerektiği ve söz konusu üretim tesisinin de Bursa ili sınırları içerisinde yer alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Tüm düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde idare tarafından isteklilerce sunulması istenen ve kendi adlarına düzenlenmiş işletme kayıt belgelerinin üretim yapacakları tesise ait olmasının gerektiği ve bu doğrultuda ihaleye katılacak isteklilerin Bursa ili sınırları içerisinde kendilerine ait üretim yapacak bir tesislerinin olmasının gerektiği anlaşılmış, bu bağlamda idarece ilgili düzenlemelerle üretimin yapılacağı tesisin yüklenicinin kendi malı olması koşulunun istenildiği, söz konusu tesise ilişkin kendi malı olması koşulunun aranmasının rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin Kanun’un temel ilkeleri arasında sayılan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”