Hakkakul Logo Beyaz

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİĞİ DUYURULAN BELGELENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TAŞIYAN BELGE VE SERTİFİKALAR İÇİN TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNDAN TEYİT ALINMASI ZORUNLU OLMAYIP, KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİNİN VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİNİN İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİNDE GEÇERLİ OLMASI YETERLİDİR

Karar No : 2022/UH.II-1601

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

“… mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, yeterlik kriteri olarak Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi Belgesi istendiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu,  Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmasının zorunlu olmadığı, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yukarıda yer verilen tespit ve incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlendiği, belgeler üzerinde TÜRKAK logosu bulunduğu,  söz konusu belgelerin ihale tarihi (26.10.2022) itibariyle geçerli oldukları anlaşıldığından, sunulan belgelerin kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinde adresin Gaziantep’te olduğu görülmekle birlikte, İdari Şartname’de bahse konu belgelerin ihale konusu işin yapıldığı il sınırları içerisinde bulunan bir adrese ilişkin düzenlenmiş olması gerektiğine yönelik düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin bu yönüyle ihale dokümanı düzenlemesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.”