Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARININ BEYAN EDİLMESİ VEYA GÖREV SÜRESİ SONA EREN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARININ GÖREV SÜRELERİNİ UZATARAK İHALEYE TEKLİF VERMESİ GEREKTİĞİNE YÖNELİK BİR ZORUNLULUK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1514

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan tek ortaklı bir anonim şirket olan istekliye ilişkin teklifin e-imza kullanılarak M… N… K… tarafından verildiği, ayrıca www.ticaretsicil.gov.tr ile EKAP üzerinden yapılan kontrollerde anılan şahsın şirketin tek ortağı ve 28.04.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı, dolayısıyla söz konusu bilgilerin beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca başvuru sahibi tarafından şirketin tek ortağı olan M… N… K…nin yönetim kurulu başkanlığı süresinin sona erdiği ve görev süresini uzatmadığı, EKAP’a anılan hususlara ilişkin belge yüklemediği iddia edilmekte ise de, kamu ihale mevzuatında tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanlarının beyan edilmesi veya görev süresi sona eren yönetim kurulu başkanlarının görev sürelerini uzatarak ihaleye teklif vermesi gerektiğine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı, anılan mevzuat kapsamında ihaleye katılım sağlayacak isteklilerin tüzel kişi olmaları durumunda yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarının idarece EKAP üzerinden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin tek ortağı olup yönetim kurulu üyesi olan M… N… K…’nin temsile yetkili olduğunun EKAP ve www.ticaretsicil.gov.tr adreslerinden teyit edilebildiği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde tek ortaklı anonim şirketlerin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının kayıt edilmesinin zorunlu olmadığı, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasında ileri sürülen hususların kamu ihale mevzuatı kapsamında ihaleye katılımı engeller nitelikte olmadığı anlaşılmış olup anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”