Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİ HK.

KARAR: ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİYLE AÇIKLAMA YAPILAN HALLERDE, FİYAT TEKLİFİNİ VEREN KİŞİYLE TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ YAPAN VEYA BEYANNAMELERİNİ İMZALAMAYA YETKİLİ OLAN MESLEK MENSUBU TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TUTANAKLARIN DA SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-254

“İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı ve teklifinin reddedildiği görülmektedir.

Açıklamaların uygun bulunmama gerekçeleri; BF-01 ve BF-03 poz numaralı iş kalemleri bakımından sunulan, “elektrikli kapsül”e ilişkin fiyat teklifi eki tutanaktaki yurt içi satışlar toplam miktarının ihale konusu işte kullanılması öngörülen miktarın en az 1/20’sini karşılamaması; “portland çimento”ya ilişkin fiyat teklifinde ise birim fiyat ile teklif tutarı üzerinde onaysız düzeltme yapılmış olması hususları olarak belirtilmiştir.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; “elektrikli kapsül 2,5 m” için fiyat teklifi ve eki satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, tutanaktaki satış miktarının 2.200 adet olduğu; BF-01 ve BF-03 poz numaralı iş kalemleri kapsamında kullanılması öngörülen toplam miktarın 127.340,55 adet, bu miktarın 1/20’sinin ise 6.367,03 adet olduğu, dolayısıyla 2.200 adetlik miktarın bu miktarı karşılamadığı; “portland çimento”ya ilişkin fiyat teklifinde ise birim fiyat tutarı üzerinde el ile düzeltme yapıldığı tespit edilmiştir.

Netice itibarıyla, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilme gerekçelerinin yerinde olduğu, kaldı ki başvuru sahibinin bu gerekçelerin yerinde olmadığına dair açık bir iddiasının da bulunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin … açıklamaları çerçevesinde, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleriyle açıklama yapılan hallerde, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmiş tutanakların da sunulması gerektiği, söz konusu tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, ihale komisyonlarınca gerek görülen hallerde bahse konu belgelere ilişkin araştırma yapılması, belgelerdeki bilgilerin teyit edilmesi imkânı bulunmakla birlikte, sunulan belgelerde tespit edilen aykırılıklara yönelik olarak tereddütlü bir durum bulunmadığından bu yola başvurulmasına gerek olmadığı sonucuna varılmış ve ikinci iddia yerinde görülmemiştir.”