Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFTEKİ ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU İDARECE YAPILACAK NUMUNE DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE TESPİT EDİLİR.

KARAR NO : 2015/329

KARAR TARİHİ : 11.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10, 37

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden, Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nce 26.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile ‘Genel Sekreterliğimize Bağlı Hastaneler İçin 126 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı’ ihalesinin yapıldığı, kısmi teklife açık 126 kalem tıbbi sarf malzemesi alımının ‘Ven valfi tekli’ malzemesine ilişkin 122. Kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan davacı şirket tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen A.Teknoloji ve Tıbbi ürünler Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu ‘Ven valfi tekli’ ürününün, Teknik Şartnamenin ‘Valfin silikon kısmı şeffaf olmalı, içi görünebilmelidir.’, ‘İç yüzeyinde pvc materyal olmamalıdır. Kesinlikle metal parça ve lateks içermemelidir.’ ‘ilaç tedavisine ve serum infuzyonuna uyumlu olmalıdır.’, ‘silikon, poliüretan gibi biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalıdır.’ maddelerinde yer alan teknik şartları karşılamadığı, bu nedenle ihalenin 122. Kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiaları ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu işlem ile de, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun idarece yapılacak numune değerlendirmelerine göre anlaşılacağı, ihalenin ilgili kısmının üzerinde kaldığı istekli tarafından sunulan numunenin istenilen kriteri karşılamadığının hem idarenin 05.09.2014 tarihli komisyon kararında hem de 16.10.2014 tarih ve 9054 sayılı bilgi ve belge verme yazısının ekindeki belgede açıkça belirtildiği, söz konusu belgede anılan hususun 25.07.2014 tarihinde ihale komisyonunun uzman üyesi Uzm. Dr. Hanife Şafak Varol tarafından gerçekleştirilen numune değerlendirme aşaması neticesinde anlaşıldığının söz konusu üyenin imzası ile belgelendirildiğinin açıkça görüldüğü, öte yandan malın teslimi, muayene ve kabulü aşamasında da teklif edilen ürünün Teknik Şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının idarece incelenmesi gerektiği, numune değerlendirmesiyle birlikte bu aşamalarda yapılan teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; ihale dokümanının ilgili düzenlemelerinde, teklife konu mallara ilişkin numunelerin ihale esnasında idareye sunulacağının belirtildiği ancak idarece numune değerlendirilmesi yapılıp yapılmayacağının veya teklife konu malların Teknik Şartname ‘ye uygunluğunun ne şekilde belirleneceğine yönelik bir düzenleme yapılmadığı, buna karşın İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler dikkate alındığında idarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının isteklilerin numunelerin değerlendirilmesine göre neticelendirileceği anlaşılmakta olup; ihale işlem dosyasında, ihaleye katılan isteklilere ait numunelerin idarenin yetkilileri tarafından alındığına dair tutanağın yer aldığı, numune değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir değerlendirme tutanağına yer verilmediği, bununla beraber ihalenin ilgili kısmının üzerinde kaldığı istekli tarafından sunulan numunenin istenilen kriterleri karşıladığına ilişkin 05.09.2014 tarihli komisyon kararı ile ihale komisyonunun uzman üyesi Uzm. Dr. Hanife Şafak Varol tarafından imzalı 15.10.2014 tarihli belgenin olduğu görülmüş ise de; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı iddialarıyla kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan, sunulan numunenin Teknik Şartname’ye uygunluğunun ihaleye yapan idarece değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bu konuya ilişkin davalı idareye yapılan bir başvuru olduğu takdirde de yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre Kurulca bu yönüyle değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat gereği, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabilecek olan davalı idarece; davaya konu ihalede, ihale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu “Ven Valfi Tekli” isimli ürünün, Teknik Şartname’nin ‘Valfin silikon kısmı şeffaf olmalı, içi görünebilmelidir.’, ‘İç yüzeyinde pvc materyal olmamalıdır. Kesinlikle metal parça ve lateks içermemelidir.’, ‘İlaç tedavisine ve serum infuzyonuna uyumlu olmalıdır.’, ‘Silikon, poliüretan gibi biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalıdır.’ maddelerinde yer alan teknik şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.