Hakkakul Logo Beyaz

USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ NUMUNE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNDE YETKİ VE SORUMLULUK İHALE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ İHALE KOMİSYONUNA AİTTİR

Karar No : 2022/UM.I-1396

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

“… mevzuat hükümleri gereğince mal alımı ihalelerinde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu mala ilişkin teknik bilgilerin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen malın idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Numune değerlendirmesine dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, numune değerlendirmesi ile ilgili yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirme işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna aittir.

Başvuruya konu itirazen şikayet dilekçesinde temel uyuşmazlık konusunun numune değerlendirmesine ilişkin olduğu, idare tarafından tesis edilen numune değerlendirmesi işlemlerinin tutanak altına alındığı, gerekçelendirildiği ve ihale komisyonunun 2 uzman üyesi tarafından imza altına alındığı, öte yandan numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin numune değerlendirmesinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu da dikkate alındığında, bu haliyle idarenin tesis ettiği işlemlerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna  varılmıştır.”