Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA UYGUN HAZIRLANMAYAN YAKLAŞIK MALİYET HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA UYGUN HAZIRLANMAYAN YAKLAŞIK MALİYET İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRİR.

KARAR NO : 2015/745

KARAR TARİHİ : 06.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 9

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

… Olayda; 4857 sayılı Kanun’un 112’nci maddesinde yapılan değişiklikle, ihale tarihinde yürürlükte olan 4734 Sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatının idarelerin yükümlülüğünde olan bir maliyet olarak belirlendiği, söz konusu değişikliğin ihale ilan tarihinden (21.11.2014) önce yürürlüğe girdiği, idare tarafından gerek yaklaşık maliyet hesaplanırken ve gerekse verilen teklifler değerlendirilirken kıdem tazminatı giderinin dikkate alınmadan ve anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ancak, İdari Şartname’nin25.3.l’inci maddesi ve Teknik Şartnamenin 3’üncü maddesinin (h) bendinde yer alan düzenlemelerde, 4857 sayılı Kanun’un 112’nci maddesine aykırı olarak hizmet alımında çalışan personelin tüm giderlerinin ve tazminatlarının yüklenici tarafından ödeneceğinin düzenlendiği, ihale dokümanının ihale tarihinde kesinleştiği, bu nedenle, idare tarafından İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesi ve Teknik Şartnamenin 3’üncü maddesinin (h) bendinde yer alan düzenlemelere göre, gerek yaklaşık maliyet hesaplanırken ve gerek verilen teklifler değerlendirilirken kıdem tazminatı giderinin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin ihale dokümanında belirtilen tüm şartlar dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun hesaplanmayan yaklaşık maliyet ile ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesi hükmü uyarınca ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespitinin yapılamayacağı, dolayısıyla, ihalenin sonuçlandırmasında tekliflerin eşit şartlarda ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesine engel teşkil edeceğinden, ihalenin iptal edilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.