Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMAYAN TEBLİGATLAR HK.

KARAR: USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMAYAN TEBLİGATLARDA YASAL SÜRE İŞLEMEYE BAŞLAMAZ.

KARAR NO : 2015/1323

KARAR TARİHİ : 01.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 65

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

… Dava Konusu olayda; 11.03.2015 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı gün içinde B. Mah. İ. K. Sok. No: 9/2 B. M. adresli başvuru sahibi T. Grup Taah. Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti.’ye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, anılan kararın 17.03.2015 tarihinde firma çalışanı İ.P tarafından teslim alınmadığı, dağıtıcının zarfın üstüne ihbarlandığına ilişkin not düştüğü akabinde gönderilen zarfın ihaleyi yapan idareye iade işlemi başlatıldığı, ihaleyi yapan idarece kesinleşen ihale kararının tebliğ amacıyla 24.03.2015 tarihinde tekrar postaya verildiği, anılan kararın 30.03.2015 tarihinde davacı şirket çalışanı tarafından tebliğ alındığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; Mahkememizin 26.08.2015 tarihli ara kararı ile davalı idareden; “Kesinleşen ihale kararının 17.03.2015 tarihinde ilgili mahalle muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edilip edilmediğinin ve tebligat adresindeki binanın kapısına yapıştırılıp yapıştırılmadığının sorulmasına karar verildiği”, davalı idarece ara kararımıza cevaben gönderilen belgelerde tebliğ evrakının üzerine muhatabın evrakı almaktan imtina etmesi nedeniyle tebliğ memurunca şerh düşülerek imzalandığı, bu usulden başka bir uygulamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; kesinleşen ihale kararının 17.03.2015 tarihinde davacı şirket çalışanın tebliğ evrakını imzadan imtina etmesi nedeniyle Tebligat Kanunu’nun 13. – 20. ve 21. maddeleri uyarınca tebliğ ihbarnamesini tebliğ yapılacak adresini kapısına yapıştırarak o yerin muhtar ve/veya zabıta görevlilerine imza karşılığında teslim edildiğine ve durumun komşu/yönetici/kapıcıdan birisine bildirilmesi gerekirken, Tebligat Kanunu’nda belirtilen bu usule uyulmadan salt tebliğ zarfının üzerine imtina durumunun şerh düşülerek yapılan tebligatın geçerli sayılamayacağı, davacı şirkete ikinci kez çıkarılan tebliğin 30.03.2015 tarihinde bu kez muhatabı tarafından teslim alındığı görülmekle, kesinleşen ihale kararının geçersiz tebliğ işleminin yapıldığı 17.03.2015 tarihinde değil, ikinci kez yapılan 30.03.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olduğunun kabulü gerektiği, bununla birlikte idareye şikayet başvurusunu 08.04.2015 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında; idareye şikayet başvurusunun 10 günlük yasal süre içinde yapıldığı anlaşılmakla, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun, idareye şikayet başvurusunun süresinin geçirildiğinden bahisle süre yönünden reddine dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…