Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE TARİHİNDE VERGİ BORCU OLAN İSTEKLİ HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDE VERGİ BORCU OLAN İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-414

“İdare tarafından sözleşmeye davet yazısının P… A.Ş.ye 31.01.2022 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yazıda tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ilgili belgeler ile %6 oranında kesin teminatın verilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiği, on günlük süre içerisinde ilgili belgelerin ihale mevzuatına uygun şekilde sunulmasının P…  A.Ş.nin sorumluluğunda bulunduğu, hem anılan yazı hem de kamu ihale mevzuatı uyarınca bahse konu belgelerin ihale tarihinde isteklinin ilgili bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiğinin açık olduğu, aksi takdirde ilgili isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği, mevcut durumda başvuru sahibi istekli tarafından on günlük sürenin son gününde, 10.02.2022 tarihinde idareye ilgili belgelerin sunulduğu, ancak vergi borcu bulunmadığına ilişkin sunulan belgelerin ihale tarihi itibarıyla borcun bulunmadığını göstermediği, 11.02.2022 tarihinde sunulan belgenin de söz konusu on günlük süre içerisinde idareye sunulmaması sebebiyle dikkate alınamayacağı anlaşılmış olup, anılan isteklinin ihale dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”