Hakkakul Logo Beyaz

YABANCI DİLDE DÜZENLENEN BELGELERİN TERCÜMELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ YEMİNLİ TERCÜMANLAR TARAFINDAN YAPILMASI VE NOTER TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-704

“… ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu çerçevede bakıldığında, başvuru sahibi istekli tarafından şikâyete konu 1’inci kısma ilişkin sunulan toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların G… Tercüme Bürosu (Yeminli tercüman T… G…) tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulduğu, ancak söz konusu raporlarda noter onayının bulunmadığı, dolayısıyla bu haliyle söz konusu çalışma raporlarının ihale dokümanında istenildiği şekilde usulüne uygun olarak sunulmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibi istekliye ait teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”