Hakkakul Logo Beyaz

YABANCI PARA BİRİMİ CİNSİNDEN DÜZENLENEN TUTARLARIN TL’YE ÇEVRİLMESİNDE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN 29’UNCU MADDESİ KULLANILAMAZ

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1196

“… sıralı analiz girdileri tablosu dikkate alındığında, “KGM/A-3 – Atölye veya Fabrika Bedeli (15.000.000 USD)” analiz girdisinin yaklaşık maliyet hesabına esas girdi maliyetinin hesaplanmasında 31 Aralık 2021 tarihinde TCMB tarafından yayınlanan döviz alış kurunun dikkate alındığı ve girdi maliyetinin 199.935.000,00 TL olarak yaklaşık maliyet hesaplarına dahil edildiği anlaşılmıştır.

 

“UYÇ/1 – Minimum H1-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı(Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)” iş kalemine ilişkin analizde yer alan KGM/A-3 girdisinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyat olduğu, söz konusu birim fiyatın açıklamasında “Atölye veya Fabrika Bedeli (15.000.000 USD) TCMB 31 Aralık Döviz alış kuru ile çevrilir” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca 04.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesine gerekçe olarak “KGM/A-3 – Atölye veya Fabrika Bedeli (15.000.000 USD)” analiz girdisi maliyetinin TL’ye çevrilmesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 9’uncu bendi hükmünün dikkate alınması gerektiği ifade edilmiş olsa da anılan Yönetmelik hükmünün iş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş olması halinde söz konusu belge tutarlarının yabancı para biriminden TL’ye çevrilmesine ilişkin olduğu, itirazen şikayete konu belgelerin ise teklifi yeterli kabul edilmiş istekli tarafından sunulan, aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik belgeler olduğu anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan rayiç bedellerin ilgili kamu kurumunca belirlenen kurallara göre hesaplanacağı, yabancı para birimi cinsinden düzenlenen tutarların TL’ye çevrilmesinde anılan Yönetmelik hükmünün kullanılamayacağı anlaşılmıştır.”