Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN PİYASA FİYATLARINI YANSITMASI HK.

KARAR: İDARE, YAKLAŞIK MALİYETİN GERÇEK PİYASA FİYATLARINI YANSITIP YANSITMADIĞINI İNCELEMELİDİR.

KARAR NO : 2015/1034

KARAR TARİHİ : 15.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 9

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

…Olayda, dava konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayiç bedeller ile piyasa fiyat araştırmaları ve Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü kullanılarak toplamda 5.006.110,29-TL olarak hesaplandığı, anılan tutarın 1,3’e bölünmesi suretiyle sınır değerin 3.850.854,00-TL olarak bulunduğu, davacının teklifinin ise 3.851.252,00-TL olduğu, başvuruya konu ihaleye on bir isteklinin teklif verdiği ve ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin, yaklaşık maliyetin 1.154.858,29-TL altında teklif verdiği, ayrıca söz konusu teklif tutarının sınır değerin 398-TL üzerinde olduğu ve başvuru sahibinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin %76,93’üne tekabül ettiği, dolayısıyla incelenen ihalede rekabetin oluştuğu, öte yandan; aynı işin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 2014/178246 IKN’li ihalesinin 30.12.2014 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 05.01.2015 tarihinde imzalandığı ve yaklaşık maliyetinin mevzuat gereği 2014 yılı asgari ücreti üzerinden tespit edildiği, başvuruya konu ihalenin onay belgesinin ise 13.02.2015 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen işte oluşan sözleşme fiyatlarının başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin hesaplanması aşamasında dikkate alınabileceği anlaşıldığından, idarece yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmadan, diğer ihalelere verilen teklifler ve yapılan tenzilatlar emsal alınarak, ihalenin iptal edilmesi yönünde tesis edilen işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunu reddeden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.