Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN HUSUSLAR HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN HUSUSLARIN YAKLAŞIK MALİYET AÇIKLANMADAN İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKÂYET VE AKABİNDEKİ İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU AŞAMASINDA İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UY.I-1473

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin … 8’inci maddesi gereğince, yaklaşık maliyetin ihale tarihinde teklif fiyatları ile birlikte açıklanacağı ve yaklaşık maliyete ilişkin şikâyet başvurularının bu tarihten itibaren yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından “SNBF” şeklinde iddia konusu edilen pozun yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer aldığı, incelemeye konu ihalenin ise 31.10.2022 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ihale tarihinden önce yaklaşık maliyetin açıklanamadığı, yaklaşık maliyetin ihale tarihinde açıklandığı dikkate alındığında aktarılan mevzuat kapsamında söz konusu iddianın ihale tarihini izleyen günden itibaren süresi içerisinde öncelikle idareye yapılması gerektiği, bu çerçevede yaklaşık maliyete ilişkin hususların, yaklaşık maliyet açıklanmadan ihale dokümanına yönelik şikâyet ve akabindeki itirazen şikâyet başvurusu aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”