Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN İTİRAZ BAŞVURUSU HK.

KARAR: İHALEYE TEKLİF SUNMAYAN İSTEKLİ OLABİLECEKLER TARAFINDAN YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN İTİRAZ YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH. I-559

“Uyuşmazlığa konu ihalede … mevzuat hükmüne göre istekli olabileceklerin ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları başvuru konusu yapabileceği ancak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri başvuru konusu yapamayacağı, zira tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri şikayete konu edebilmek için ihaleye teklif sunarak istekli sıfatını haiz olmak gerektiği, başvuru sahibinin 04.04.2022 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif sunmadığı, daha açık bir ifadeyle başvuru sahibinin istekli sıfatını kazanmadığı, yaklaşık maliyetin tutarının ne olduğu bilgisinin ihale tarih ve saatinden önce bilinmesinin mümkün olmaması sebebiyle yaklaşık maliyete ilişkin itirazların ihaleye teklif sunmayan istekli olabilecekler tarafından yapılamayacağı, söz konusu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin yaklaşık maliyete itiraz edemeyeceği, bu bakımdan iddianın uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”