Hakkakul Logo Beyaz

Yaklaşık maliyetin altında kalan teklifler, başka bir kıyaslama yapmaya gerek olmaksızın aşırı düşük teklif niteliğindedirler.

Karar No : 2015/1074

Karar Tarihi : 17.03.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

İhaleye katılan tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına gidilmesi gerekirken, aksi yöndeki dava konusu işlemle, ihalede sunulan tekliflerin birbirleri ile kıyaslanması suretiyle yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle davacının başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.10.2011 tarih ve E:2011/155, K:2011/2429 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına…