Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ALTINDA KALAN TEKLİFLER HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN ALTINDA KALAN TEKLİFLER, BAŞKA BİR KIYASLAMA YAPMAYA GEREK OLMAKSIZIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF NİTELİĞİNDEDİRLER.

KARAR NO : 2015/1074

KARAR TARİHİ : 17.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

İhaleye katılan tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına gidilmesi gerekirken, aksi yöndeki dava konusu işlemle, ihalede sunulan tekliflerin birbirleri ile kıyaslanması suretiyle yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle davacının başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.10.2011 tarih ve E:2011/155, K:2011/2429 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına…