Hakkakul Logo Beyaz

Yaklaşık maliyetin çok altında kalan teklif fiyatları ticari hayatın olağan akışına uygunluğu bakımından sorgulamalıdır.

Karar No : 2014/1553

Karar Tarihi : 27.11.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

Olayda ihaleyi yapan idare tarafından temin edilmeye çalışılan emtianın piyasada belli bir fiyat aralığında olan petrol türevlerinden olduğu, belli bir fiyatın altında ve üstünde satılamayacağı, bu tür emtiada fiyat farklılaşmasına sebep olan en önemli unsurlardan birinin de malın nakliye maliyeti olduğu hususu nazara alındığında, ihalenin yapıldığı il sınırları içinde kendisine ait işletmesi olmayan bir şirketin yaklaşık değerin çok altında verdiği fiyatın ticari hayatın olağan akışına göre “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması” ilkesi ile bağlı olma sorumluluğu olan idare tarafından sorgulamaya tabi tutulması gerekirken, ihale komisyonunun takdir hakkı olduğu, sorumluluğun ise malın teslimini müteakip teslim edilen ürünün teknik şartnamede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı hususuyla sınırlı olduğundan bahsedilerek yaklaşık maliyetin çok altında verilen teklife ilişkin davacının yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.