Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN DÜZELTİLMESİ HK.

KARAR: YANLIŞ HESAPLANAN YAKLAŞIK MALİYETİN DÜZELTİLMESİ İHALENİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-333

“İdare tarafından gerçekleştirilen yaklaşık maliyete ilişkin işlemler neticesinde ihale komisyonu kararına esas alınan güncellenmiş yaklaşık maliyetin ilk belirlenen yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyetin tutar olarak azalmasının rekabeti daraltacak bir etkisinin bulunmadığı; şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olduğu ve ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmediği, olması gereken yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın sınır değer açısından fark yaratacak düzeyde olmadığı ve söz konusu ihalede sınır değerin altında teklif bulunmadığı, dolayısıyla yanlış hesaplanan yaklaşık maliyetin düzeltilmesinin ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır.”