Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İHALENİN İLK İLAN VEYA DAVET TARİHİNE KADAR GÜNCELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ DURUMLARDA İŞİ OLUŞTURAN UNSURLARA İLİŞKİN MALİYETLER İDARELERCE ENDEKS ÜZERİNDEN GÜNCELLENEBİLİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-454

“… mevzuat hükümlerinden; idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde … Yönetmelik’in 2’nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği, yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin idarelerce, endeks üzerinden güncelleneceği, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından yaklaşık maliyetin, … Yönetmelik’in 2’nci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak piyasadan yapılan fiyat araştırması dayanak olacak şekilde elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplandığı, birim fiyat teklif cetvelinde teklifi oluşturan iş kalemleri arasında işçilik için bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyetin artış yönünde değil azalış yönünde güncellenmesi gerektiğini iddia ettiği, iddiasını destekleyen herhangi bir gerekçe ya da dayanak sunmadığı, yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarih (04/01/2022) ile ihale ilan tarihinin (18.01.2022) aynı ay içerisinde olduğu dolayısıyla endeks üzerinden güncelleme yapmayı gerektirir bir durumun ortaya çıkmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”