Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYET, HESAPLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İHALENİN İLK İLAN VEYA DAVET TARİHİNE KADAR GÜNCELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ DURUMLARDA GÜNCELLENEBİLİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-508

“İlgili mevzuat hükümleri gereğince, idarelerin, yaklaşık maliyetin tespitinde, ihale konusu işe ilişkin olarak, piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalamasının kullanılabileceğinin hüküm altına alındığı, yine yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, yaklaşık maliyetin güncelleneceğinin belirtildiği görülmüştür.  

 

İncelemeye konu ihalede, ihale konusu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan 03.02.2022 tarihli fiyat tekliflerine dayanılarak 08.02.2022 tarihinde “Yaklaşık maliyet fiyat tespit cetveli”nin oluşturulduğu, ihale ilan tarihinin ise 17.02.2022 olduğu, yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih ile ihale ilan tarihi arasında 9 günlük kısıtlı bir süre olduğu, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilmemesi hususuna ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi yönünden ihale tarihinde yapılacak incelemede ise takdir yetkisinin idareye ait olduğu anlaşılmıştır.  

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; idare tarafından yaklaşık maliyetin 4.300.000,00 TL olarak belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise, anılan tutarın üzerinde 4.990.000,00 TL olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi uyarınca, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmesinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu, yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih ile ihale ilan tarihi arasında kısıtlı bir süre olduğu bu durumda da idarenin yaklaşık maliyeti güncellemesini gerektiren bir durumun oluşmadığı hususu da dikkate alındığında, idare tarafından yaklaşık maliyetin güncellenmemesi hususunda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”