Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ İŞÇİLİK MALİYETLERİ HARİÇ EN GEÇ İHALE İLAN TARİHİNE KADAR YAPILABİLİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-898

“… mevzuat hükümlerine göre; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarelerce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği, ihale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyetin her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanacağı, yukarıda (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yöntemler çerçevesinde elde edilen fiyatların biri, birkaçı veya tamamının herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanmak suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplanabileceği, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirleneceği, bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanacağı, buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulacağı, yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin endeks üzerinden güncelleneceği, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncelleneceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin piyasada bu işlerle uğraşan firmalardan yazılı teklifler alınarak ve piyasa araştırması yapılarak, önceki yıllardaki tedarik fiyatlarının güncelleştirilerek oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ve fiyatların tespitinde idarelere seçimlik hakların tanındığı, idarece söz konusu seçenekler arasından herhangi birinin veya birkaçının kullanılabileceği, nitekim idarenin piyasa araştırması yaparak ilgili firmalardan aldığı tekliflerin ortalaması üzerinden yaklaşık maliyetin belirlendiği, yaklaşık maliyetin güncellenmesinin ise işçilik maliyetleri hariç en geç ihale ilan tarihine kadar yapılabileceği dikkate alındığında başvuru sahibinin ihalenin yaklaşık maliyetinin güncellenmesi gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”