Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYET GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMESİ HALİNDE İLK İLAN VEYA DAVET TARİHİNE KADAR GÜNCELLENEBİLİR

KARAR NO : 2022/UY.II-1420

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… Kamu İhale Genel Tebliği … açıklamalarından ihaleye katılan isteklilerin teklif tutarlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda ihale komisyonunun yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,  verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edip ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında da tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu açıklanmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihale tarihinden sonra yaklaşık maliyetin güncellendiği iddia edilse de, somut olayda yaklaşık maliyetin güncellenmesi ve yeni hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınarak ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi (sınır değerin hesaplanması vb.) gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ihale komisyonu kararında bir durum değerlendirmesi yapıldığı, bir başka ifade ile gelinen aşamada piyasa fiyatlarının arttığına ilişkin bir değerlendirme yapıldığı, ilgili Yönetmelik hükümlerinden de anlaşıldığı üzere gelinen aşamada yaklaşık maliyetin güncellenmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesinin mümkün olmadığı,  ayrıca yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin de Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilen açıklamalar uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”