Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN HATALI HESAPLANMASI HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN HATALI VEYA EKSİK HESAPLANDIĞININ TESPİTİ HALİNDE DOĞRUDAN İHALENİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ UYGUN OLMAZ

KARAR NO : 2023/UY.II-15

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Yaklaşık maliyetin hazırlanmasında,  “KGM/7501-AN” poz numaralı iş kalemine ait birim fiyat tarifinde birim fiyata dahil olduğu belirtilen kum, kırma taş ve çimento nakliyelerinin,  anılan iş kalemine ilişkin fiyat analizine dahil edilmediği,  diğer taraftan birim fiyat teklif cetvelinde anılan nakliyelerin dahil edileceği başka bir iş kaleminin de bulunmadığı, kaldı ki idare tarafından da toplam yaklaşık maliyetin hazırlanmasında kum, kırma taş ve çimento nakliyelerinin hesaplanmadığının açıkça ifade edildiği dikkate alındığında  “KGM/7501-AN” poz numaralı iş kaleminin analizinin belirtilen nakliye girdileri yönünden hatalı oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. 

İdarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilmesi yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanmasına bağlı olup yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesi ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini sağlamaktadır. İhalelerde istekliler tarafından teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinin değişmesinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyet önemli bir rol oynamaktadır.

Dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesini doğrudan etki etmektedir. Bununla birlikte, yaklaşık maliyetin hatalı veya eksik hesaplandığının tespiti halinde doğrudan ihalenin iptaline karar verilmesinin uygun olmayacağı, yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın yaklaşık maliyetin etkilediği unsurlar bakımından değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Somut durumda, idarece,  KGM/7501-AN” poz numaralı  “Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm)”  iş kaleminin analiz maliyeti kapsamında kum, kırma taş ile çimento nakillerine ilişkin girdi maliyetlerinin de hesaplanması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisi,  açıklama istenilecek iş kalemleri ile açıklanmasına gerek bulunmayan analiz girdilerindeki değişikliğin belirlenmesi, mevcut durumda bir değişiklik olup olmadığı tespit edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece,  KGM/7501-AN” poz numaralı  “Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm)”  iş kaleminin analiz maliyeti kapsamında kum, kırma taş ile çimento nakillerine ilişkin girdi maliyetlerinin de hesaplanması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisi,  açıklama istenilecek iş kalemleri ile açıklanmasına gerek bulunmayan analiz girdilerindeki değişikliğin belirlenmesi, mevcut durumda bir değişiklik olup olmadığı tespit edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”