Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYET, MEVZUATTA YER VERİLEN SEÇENEKLERDEN BİRİ OLAN DİĞER İDARELERCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BENZER İŞLERDEKİ FİYATLAR KULLANILARAK DA HESAPLANABİLİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-383

“… mevzuat hükümlerinden; idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde anılan Yönetmelik’in (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği) 2’nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği, bu seçeneklerden birinin de “diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar” olduğu, yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin idarelerce, endeks üzerinden güncelleneceği, asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin şikayet ve itirazen şikayetinin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik değil, yaklaşık maliyetin güncellenmediğine/hatalı hesaplandığına yönelik olduğu, idarenin yaklaşık maliyeti mevzuatta yer verilen seçeneklerden biri olan diğer idarelerce gerçekleştirilmiş benzer işlerdeki fiyatları kullanarak hesapladığı,

İhale onay tarihinin 22.11.2021, ihale ilan tarihinin 03.12.2021 olduğu dikkate alındığında 2022 yılı Ocak ayında açıklanan (2021 yılı) yıllık enflasyon oranın işin yürütülmesinde kullanılacak unsurlara/malzemelere ilan tarihi itibari ile yansıtılmasının mümkün olmadığı, asgari ücrette meydana gelen ücret artışının işçilik maliyetlerine yansıtılmadığına dair iddiaya ilişkin olarak ise İdari Şartname’de ihaleye konu hizmet alımı işi için çalıştırılacak personel sayısının belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde de işçilik için ayrı bir satır açılmayıp söz konusu hizmetin iş kalemi olarak belirlendiği ve ihaleye isteklilerin bu haliyle teklif verdiği, Teknik Şartname’de söz konusu hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığının, ödemelerin sut paket puanları üzerinden yapılacağının düzenlendiği, öte yandan İdari Şartname’de işçilik maliyetleri üzerinden fiyat farkı verileceğine dair düzenlemenin bulunduğu, hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin itirazen şikayete konu işin yaklaşık maliyetinin hatalı hesaplandığı/ güncellenmediği, idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet esas alınarak işin sözleşme aşamasında yürütülemeyeceği bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.”