Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİT EDİLMESİ HK

KARAR: YAKLAŞIK MALİYET, İDARECE DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN AYNI İŞE İLİŞKİN FİYATLARIN KULLANILMASI SURETİYLE TESPİT EDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-378

“25.02.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; idarece yaklaşık maliyetin 470.100.707,30 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin çağrı merkezi işletimi, giden arama (görüşme), SMS, ayni yemek, yol, personel ile bu personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırma giderleri esas alınarak hesaplandığı, ilgili giderlerin ve miktarların kullanılması suretiyle yaklaşık maliyet hesap cetvelinin oluşturulduğu görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, personel giderleri ile bu personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma giderlerinin 2022 yılı bürüt asgari ücreti esas alınarak ve Kurumca hazırlanan işçilik hesaplama modülü kullanılarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Çağrı merkezi işletimi, giden arama (görüşme), SMS, ayni yemek ve yol giderlerinin ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarece daha önce gerçekleştirilen aynı işe ilişkin fiyatın kullanılması suretiyle anılan giderlerin maliyetinin oluşturulduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından çağrı merkezi işletim giderlerinin tüm maliyet bileşenlerinin yaklaşık maliyet hesabına dâhil edilmediğinin iddia edildiği, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bütün iş kalemlerine ilişkin maliyet öngörüldüğü, bu kalemler arasında çağrı merkezi işletimi giderinin yer aldığı, Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde de çağrı merkezi işletimi giderinin tüm bileşenlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Öte yandan başvuru sahibi tarafından yurtdışı arama giderinin miktarının belli olmamasından dolayı yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığının iddia edildiği, idare tarafından yurtiçi ve yurtdışı arama miktarının toplu şekilde belirlendiği, ihale dokümanında yurtdışı arama miktarının ayrıca belirtilmediği, fakat ihale konusu işin niteliği ve söz konusu arama miktarının ne kadar olacağının işin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde yurtdışı arama miktarının önceden tespit edilemeyeceği ve ayrıca söz konusu giderin yaklaşık maliyet oranı içerisinde önemli bir paya sahip olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan işçilik giderlerinin 2022 yılı bürüt asgari ücreti esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak belirlendiği, yukarıda bahsi geçen diğer giderlerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi uyarınca belirlendiği, dolayısıyla idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin mevzuata uygun olarak hesaplandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”