Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE SUNULAN TEKLİF HK.

KARAR: İDARE YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE TEKLİF SUNAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİ UYGUN BULMAYARAK İHALENİN İPTALİ NOKTASINDA TAKDİR YETKİSİNİ KULLANABİLİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-942

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer verilen açıklamada; yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda ihale komisyonunun yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir hususun olup olmadığına, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığına ve verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığına ilişkin olarak sorgulama yapmak suretiyle verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, diğer yandan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde ise idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği ve teklifin kabul edilmesi durumundaki sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birim fiyatları güncelleme tarihinin (02.06.2022) ihale ilan tarihinden (31.05.2022) sonra gerçekleştiği ve yaklaşık maliyete ilişkin güncellemenin ilan tarihi itibariyle yapılamayacağı, diğer yandan idarece anılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesinde belirtilen değerlendirmelerin yapılmasını gerektirecek bir durumun bulunduğuna dair bir tespitin yapılmadığı dikkate alındığında idare tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan anılan isteklinin teklifini uygun bulmayarak ihalenin iptali noktasında takdir yetkisini kullanmasının yerinde olduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”