Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİF HK.

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİF FİYATININ, YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLMASI, TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAĞI ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2015/1707

KARAR TARİHİ : 24.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, 30.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ile Bağlı Birimlerin Yemek Dağıtım ve Dağıtım Sonrası İşlere Ait Hizmet Alımı” teklifinin, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Tebliği‘nin 16.3.1. maddesindeki açıklamalar uyarınca yaklaşık maliyet hesaplamasının yeniden gözden geçirilmesi, hatalı hususlar varsa düzeltilmesi, güncelleme gerektiriyor ise güncellenerek yeniden oluşturulacak yaklaşık maliyet üzerinden firmalarının teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve İhale uhdesinde bırakılan B. Gıda Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan imza sirkülerinde yer verilen yetkili personelin imza yetki tarihinin ihale tarihini kapsamadığı, aslı ya da noter onaylı sureti olmadığı, “Aslı idarece görülmüştür” ibaresinin de bulunmadığı, sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopi olduğu, gazetede yetkilendirilen kişinin teklife imza atan kişiyle bağdaşmadığı, teklif mektubu ve cetvelinin ihale tarihinde geçerli olan standart forma uygun olmadığı, teklife imza atan şahısla yetkili kişilerin farklı kişiler olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçtiğimiz 1 yıl içerisinde ihale yasaklısı olması ve iş hacminin düşük kalması sebebi ile sunmuş olduğu bilançosunun aranan kriteri karşılamadığı, ayrıca sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin Şartname’de istenildiği gibi gerekli onaylarının olmadığı, geçerli bir belge niteliği taşımadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre taahhütte bulunulan bir işe yönelik sözleşme ve ekinde fatura, sözleşmeye konu işte çalıştırılan personele ait SGK tahakkuk fişlerinin sunulduğu, bahse konu belgelerin fotokopi olduğu, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesi ile “İş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil eder nitelikte noter onayı veya “Aslı idarece görülmüştür” ibarelerinin yer almadığını teyiden ihale komisyonunca deklare edildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmenin objektif kurallara uygun, tarafsız ve mevzuat dahilinde bulunan hükümler çerçevesinde olmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sözleşme ekinde sunulması gereken özel sektöre taahhütte bulunulduğuna yönelik sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğine dair banka dekontunun/vergi ödeme makbuzunun, taahhüde yönelik hizmette çalıştırılan personellere ait sigortalı hizmet listesinin, taahhüde yönelik hizmette çalıştırılan personellere ait sigorta prim ödemelerinin yapıldığını gösteren banka dekontu/SGK prim ödeme makbuzlarının sunulmadığı, bahse konu belgelerin eksik olduğunun ihale komisyonunca zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği oturumda ihaleye iştirak eden istekli temsilcileri huzurunda tespit edilerek deklare edildiği iddialarıyla Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında bir isteklinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme bulunmaması karşısında, dava konusu işlemin başvuru sahibinin birinci iddiasının reddine ilişkin kısmında uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; ihalede, davacı tarafından ihale dokümanı satın alınarak ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla istekli sıfatına haiz olduğu, bu kapsamda ihale sureci ile ilgili olarak itirazen şikâyet başvuru ehliyeti bulunduğu, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlemler nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia eden davacının başvurusunun esasının incelenmesi gerekmekte iken, dava konusu işlemin, davacının ikinci iddiasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı ve davacı şirket açısından telafisi güç ve imkansız zarara yol açabileceği görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına…