Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİF HK.

KARAR: İDARENİN YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE TEKLİF SUNAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİ UYGUN BULMAYARAK DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HUSUSUNDA TAKDİR YETKİSİ VARDIR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1005

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer verilen açıklamada; yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda ihale komisyonunun yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir hususun olup olmadığına, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığına ve verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığına ilişkin olarak sorgulama yapmak suretiyle verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, diğer yandan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde ise idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği ve teklifin kabul edilmesi durumundaki sorumluluğun idareye ait olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, idarece anılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesinde belirtilen değerlendirmelerin yapılması ve idare tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan isteklinin teklifinin uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması hususunda takdir yetkisinin bulunduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”