Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN KABUL EDİLMESİ İDARENİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNDADIR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1219

“… söz konusu ihalenin 1’inci kısmına ilişkin yaklaşık maliyetin toplam tutarının 41.949.978,51 TL olarak belirlendiği, başvuru sahibinin ilgili kısım teklifinin ise, anılan tutarın üzerinde 48.385.250,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde, isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihale komisyonunun, yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ise ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, öte yandan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu açıklanmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüş olup Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmesinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu ve söz konusu iddia kapsamında idarece yaklaşık maliyetin mevzuatta öngörülen usullere göre hesaplandığı ve mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”