Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: MEVZUATTA YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1535

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 36, 37 ve 40

“İhale yetkilisi tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, ihalenin 3 kısımdan oluştuğu, şikayete konu 2’nci kısma iki isteklinin katıldığı, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif bedelinin 2’nci kısma ait yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiş olup ihalenin şikayete konu 2’nci kısmında L… Lab. Tıbbi Cih. ve Malz. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kanun hükümlerince, Kanun kapsamındaki ihalelerde isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılması gerektiği, anılan değerlendirmenin dokümanda belirtilen yeterlik belgeleri ve kriterleri esas alınarak yapılması gerektiği, yapılan değerlendirme sonucunda yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği, yeterliği sağladığı anlaşılan geçerli teklifler üzerinden aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonra idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ve idarenin takdir yetkisinde olmak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarelerin ihalenin hazırlık aşamasında hesapladığı ve ihale sürecindeki değerlendirmelerde esas aldığı bir bedel olan yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmadığı, ihalede belirtilen yeterlik kriterlerini sağladığına ve geçerli bir teklif olduğuna karar verilen bir teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumu geçerli teklif olması durumunu değiştirmemekle birlikte ihalede ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif için uygun görülüp görülmemesi durumu ile ilgisi bulunmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’n…de de idarelerin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif bedeline sahip ve yeterlik kriterlerini sağlayan tekliflerin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif için uygun görülmesi aşamasında idarelerin takdir yetkisi bulunduğu açıklanmıştır.

 

Mevcut durumda,  idarenin gerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinde gerekse yaklaşık maliyetin üzerinde teklif bedeli sunmuş olan başvuru sahibinin teklifini uygun görmesi işleminde takdir yetkisine sahip olduğu, idarenin anılan takdirini kullanarak başvuru sahibini ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemediği, her ne kadar ihale komisyonu kararı içeriğinde teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiş olsa da, anılan durumun değerlendirme dışı bırakılma olarak değil ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak uygun görülmemesi olarak ele alınması gerektiği anlaşılmış olup idare  açısından en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmemesi durumunun mevzuatta idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”