Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN YENİDEN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN YAKLAŞIK MALİYETİN YENİDEN BELİRLENMESİ TEKLİF SIRALAMASINI DEĞİŞTİRMİYORSA İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEZ.

KARAR NO : 2015/2680

KARAR TARİHİ : 25.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden, 25.11.2013 tarihli ve 1257 sayılı ihale onay belgesinde idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin 942.923,74-TL olarak belirtildiği, 04.02.2014 tarihli ve 1 no’lu ihale komisyonu kararında ihalenin yaklaşık maliyetinin 942.923,74-TL, kâr hariç yaklaşık maliyetin ise 857.203,40-TL olarak belirtildiği, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklinin açıklamaları uygun görülmeyerek 04.02.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, 04.03.2014 tarihli ve 2404 sayılı yazı ile kesinleşen ihale kararının 04.03.2014 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, idarenin 06.03.2014 tarihli ve 2490 sayılı yazısı ile ihale işlem dosyasını ön mali kontrol yapılması için Ön Mali Kontrol Komisyon Başkanlığına gönderildiği, Ön Mali Kontrol Komisyon Başkanlığı’nın 13.03.2014 tarihli ve 2780 sayılı yazısında yaklaşık maliyet bileşenlerini oluşturan maliyet kalemlerinden Kadın Konuk Evi Müdürlüğü için hesaplanan yaklaşık maliyet tutarının 149.570-TL olması gerekirken 132.030-TL hesaplandığı, İlk Kabul Birimi için 149.570-TL olması gerekirken 132.030-TL hesaplandığı, bu nedenle toplam yaklaşık maliyetin firma kârı hariç 35.080-TL eksik hesaplandığının tespit edildiği, yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanarak yeni alınacak ihale komisyon kararıyla düzeltici işlem belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığının ifade edildiği, ihale komisyonu tarafından 20.03.2014 tarihinde ön mali kontrol biriminin 13 03 2014 tarihli ve 2780 sayılı raporuna istinaden yapılan toplantıda raporda bahsedilen yaklaşık maliyete ilişkin hataların yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yapılan değişiklikle giderildiği, gerçekleştirilen düzenleme sonucunda yaklaşık maliyetin 981.511,74-TL olarak belirlendiği kâr hariç yaklaşık maliyetin ise 892.283,40-TL olarak tespit edildiği, Ç. Tem. İnş Teks Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, davacı şirket ve E. Mad. Gıda Özel Eğt. Akaryak. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğunun tespit edildiği, Ç. Tem. İnş. Teks. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden daha önce sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmadığı için yeniden açıklama talebinde bulunulmadığı, davacı şirket ve E. Mad. Gıda Özel Eğt. Akaryak. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi yönünde karar alındığı, davacı tarafından bu karara yönelik yapılan itirâzen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesine yönelik kararın yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca yaklaşık maliyette yapılan bir güncelleme niteliğinde olmadığı, yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasındaki hesaplama hatasının ihale komisyonu tarafından düzeltilmesi niteliğinde olduğu, öte yandan yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesinin sıralamayı da değiştirmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş bir sınır değer bulunmadığı anlaşılmakla beraber, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlardaki aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesinde, yaklaşık maliyet tutarından idarece belirlenen kâr bedelinin hariç tutulması sonucu elde edilen miktarın altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından sınır değerin değişmesi nedeniyle sınır değerin altında teklif veren davacının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasında hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 31.10.2014 tarih ve E;2014/1539, K:2014/1030 sayılı kararının BOZULMASINA, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE…