Hakkakul Logo Beyaz

YAKLAŞIK MALİYETİN YENİDEN HESAPLANMASI HK.

KARAR: İDARECE, İHALE TARİHİNDEN SONRA YAKLAŞIK MALİYET TUTARININ YENİDEN HESAPLANMASI YAKLAŞIK MALİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-27

“… Başvuru konusu ihalenin şikâyete konu kısmında yaklaşık maliyetin toplam 3.385.461,18 TL olarak hesaplandığı, ihalenin ilk oturumda açıklanarak aleni hale geldiği, ardından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 11.11.2021 tarihli ihale komisyonu kararında belirtilen nedenlerle yaklaşık maliyet yeniden hesaplanarak 4.300.983,40 TL’lik tutara ulaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi açıklaması gereğince ihaleye teklif sunan ve teklif tutarları yaklaşık maliyetin üzerinde olan 3 isteklinin verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, dolayısıyla yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceğini tespit etmek amacıyla ihale tarihinden sonra idarece yaklaşık maliyet tutarının yeniden hesaplandığı, ancak bu işlemin yaklaşık maliyetin değiştirilmesi anlamına gelmediği; zira mevzuat gereğince yaklaşık maliyete sonuçları bağlanan tüm konularda (ilan süreleri, yeterlik kriterleri, sınır değer, kesin teminat vs.) ihale günü açıklanan yaklaşık maliyet tutarının esas alınacağı açık olduğu anlaşıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”