Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETTE TESPİT EDİLEN HATA HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETTE TESPİT EDİLEN HER HATA İHALENİN İPTALİNE GEREKÇE OLUŞTURMAZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1128

“İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinde, “yapılan incelemeler neticesinde taşımalı eğitim modülünde girilen bilgiler doğrultusunda elde edilen yaklaşık maliyet bilgilerinin sistemin güncel olması ve konunun uzmanı personel olmayışı sebebiyle sehven hatalar silsilesine sebebiyet verdiği anlaşılmış olup ihale iptal edilmiştir.” gösterilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir. İdarece belirtilen gerekçenin dayanaklarıyla beraber ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca yaklaşık maliyet önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmekte ise de, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı,  bu kapsamda, şikâyete konu ihalede söz konusu okul için 1 araç belirlenerek yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi nedeniyle ve olması gereken yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın sınır değerin altındaki ve üstündeki istekliler açısından bir fark yaratmadığı ve söz konusu ihalede sonradan hesaplanan yaklaşık maliyet dikkate alındığında sınır değerin altında teklif bulunmadığı bu nedenle ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden sonuçlandırılacağı, dolayısıyla söz konusu durumun ihale sürecine etkisi olmadığı, öte yandan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinde; teklif cetvelinin 11’inci sırasında yer alan “Özel Eğitim Meslek Okulu – Şırnak – Azadi – Atatürk – Hürriyet – Bahçelievler – Demirel – Yenişehir (Tam gün refakatli, 8 Km 2 araç 16+1)” kalemde bahse konu ihaleye telif veren isteklilerce 2 araç üzerinden teklif fiyatı oluşturulacağı, bu durumun ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmediği,

 

Bu itibarla başvuruya konu ihalede ihaleye verilen tekliflerin tamamının yeni yaklaşık maliyetin altında olduğu da tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı herhangi bir durum tespit edilemediğinden ve idarenin somut olarak ortaya konulmayan iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından idarenin ihalenin iptaline yönelik kararı yerinde görülmemiş ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”