Hakkakul Logo Beyaz

YAKLAŞIK MALİYETTEKİ HATALAR HK.

Karar : YAKLAŞIK MALİYETTE TESPİT EDİLEN HER HATA, İHALENİN İPTALİNE GEREKÇE OLUŞTURMAZ

Karar No : 2023/UH.I-82

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanabileceği, 8’inci maddenin 3’üncü fıkrası uyarınca idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceklerdir.

 

Yaklaşık maliyet kavramı gerek ihale hazırlık sürecinde gerekse de ihale sürecinde önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağının belirlenmesinden, aşırı düşük teklif sınır değerin tespitine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmekte ise de, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı, bu noktada yaklaşık maliyetteki hataların esaslı olup olmadığı hususunun önem arz edeceği açıktır.

 

Bu kapsamda, başvuruya konu ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında idare tarafından aritmetik ortalama alınırken yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olduğu, ilân süreleri ve yeterlik kriterlerini değiştirmediği, ayrıca olması gereken yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın sınır değer açısından fark yaratacak düzeyde olmadığı ve söz konusu ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarında her iki durumda da sınır değerin altında teklif bulunmadığı dikkate alındığında bu durumun ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan idarenin firmalardan yaklaşık maliyeti oluşturmak üzere fiyat teklifi istemesi nedeniyle firmaların verdikleri fiyatların kar dahil nihai fiyatlar olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79’uncu maddesinde açıklandığı üzere personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde karsız yaklaşık maliyetin sınır değer hesaplanmasına herhangi bir etkisinin de bulunmadığı dikkate alındığında idarenin firmaların verdikleri fiyatlar içerisinde yüklenici karı ile sözleşme ve genel giderler bulunduğunu varsayarak verilen fiyatları kar dahil nihai fiyatlar olarak kabul etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”