Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ HK.

KARAR: YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİNİN İHALEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DÜZENLENMEMESİ İHALEYE KATILIMI VE İSTEKLİLERCE TEKLİF FİYATLARININ SAĞLIKLI ŞEKİLDE OLUŞTURULMASINI ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1000

“… mevzuat hükümlerinden; ihale dokümanının isteklilere talimatları da içeren idari şartnamelerden, yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerden oluştuğu, idareler tarafından ihale dokümanının hazırlanmasında, şikâyete konu ihale için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuatın esas alınması gerektiği, idarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak olan bilgi veya belgelerin ise ihale dokümanında ve ihale ilanında belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, idarelerce, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin ihalelerinde, İdari Şartname’nin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, “yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası”na yer verilmesi gerektiği, ihale dokümanında bu yönde düzenleme bulunması durumunda isteklilerin ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartının aranacağı, ilgili mevzuatında tanımlanan yetki belge grubu ve diğer hususlar yönüyle değerlendirme yapılmayacağı, idarelerce Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.4.3’üncü maddesinde belirtilen zamanlarda, anılan Tebliğ’in söz konusu maddesinde belirtilen ilgililerin YAMBİS’e kayıtlı olduklarının ve kayıtlarının aktif durumda olduğunun EKAP üzerinden veya “https://yambis.csb.gov.tr” internet adresinden teyit edileceği ve buna ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında saklanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanının incelenmesinden, her ne kadar ihale kapsamında yapı ruhsatı gerektiren işlerin olabileceği anlaşılsa da, yapı müteahhitliği yetki belgesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesinin ihaleye katılımı engellemediği ve isteklilerce teklif fiyatlarının sağlıklı şekilde oluşturulmasını engeller nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”