Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ZEYİLNAME HK.

KARAR: YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ZEYİLNAME, SON TEKLİF VERME GÜNÜNDEN EN AZ ON GÜN ÖNCESİNDE BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI TEMİN EDECEK ŞEKİLDE İHALE DOKÜMANI ALANLARIN TAMAMINA GÖNDERİLİR.

KARAR NO : 2015/425

KARAR TARİHİ : 26.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 27

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

…Olayda, ilgili idarece 11.12.2014 ile 12.12.2014 tarihlerinde düzenlenen zeyilnameler ile ihale dokümanında değişiklik yapıldığı, 11.12.2014 tarihli Zeyilname ile İdari Şartname’nin sonunda “EK” başlığı altında yer verilen cetvelin 5’inci hanesindeki “97”nin “92 kişi” olarak değiştirildiği, aynı değişikliğin birim fiyat teklif cetvelinde de yapılması suretiyle birim fiyat teklif cetvelinin yeniden düzenlendiği, 12.12.2014 tarihli Zeyilname’de ise Teknik Şartname’de değişiklik yapılarak Teknik Şartname’de yer alan “Belirtilen personel sayısı dışında, idare ile sürekli irtibat halinde bulunacak ve yükleniciyi idareye karşı temsil yetkisine sahip sorumlu bir kişi şef olarak görev alacak, İdarenin uygun gördüğü ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda tarif edilen işlerin dışında da çalıştırılabileceklerdir. Örneğin eşya, evrak vb. gibi, Çalışanların yıllık izinleri, hastalanmaları veya rapor almaları halinde işçi işten çıkartılmayıp yerine Yüklenici tarafından geçici eleman temin edilecektir. İzin, rapor ve özel mazeret nedeniyle izin verilen personelin yerine, her vardiyada izinli olan personel kadar personeli Yüklenici Kurumda bulundurmak zorundadır. Firma personeli temizlik ve ilaçlama esaslarında işin gereği olan koruyucu ekipmanı (eldiven, çizme, gözlük, maske) vs. kullanmayı kabul eder.” düzenlemelerinin Teknik Şartname’den çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacı tarafından 12.12.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece düzenlenen 12.12.2014 tarihli Zeyilname ile davacının şikâyete konu ettiği düzenlemelerin Teknik Şartname’den çıkarıldığı, bu itibarla idarece Teknik Şartname’de düzeltme yapılarak şikâyete konu hususların giderildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekmesine ve zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için gerek duyulduğunda ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilmesi mümkün bulunmasına ve ayrıca şikâyet üzerine zeyilname yapıldığında zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az sürenin kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olmasına karşın 12.12.2014 tarihinde zeyilname düzenlenen söz konusu ihalede 18.12.2014 olan ihale tarihinin zeyilname ile ertelenmediği ve ihalenin 18.12.2014 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla zeyilname tarihi ile ihale tarihinin arasında 10 günden az bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında idarece “zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.