Hakkakul Logo Beyaz

YAPIM İHALELERİNDE HİZMET EDİMLERİ HK.

KARAR: YAPIM İHALELERİNDE, YAPILACAK İŞLERİN ARASINDA HİZMET EDİMLERİ DE BULUNABİLİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-63

“…Yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu iş kapsamında yapılacak rutin yol bakım, yapım ve onarımı işlerinin yapıma ilişkin olduğu, kamu ihale mevzuatı uyarınca yapıma ilişkin onarımların hizmet alımı olarak ihale edilmesinin mümkün olmadığı, yapım ihalelerinde yapılacak işlerin arasında hizmet edimlerinin de bulunmasının kaçınılmaz olduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli ve eklerine göre yapım işine ait iş kalemlerinin hem sayısal hem de parasal tutar olarak ağırlıkta olduğu ve ihale konusu rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğu, dolayısıyla söz konusu işlerin yapım işi olarak bir arada ihale edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan idarenin kısmi teklif verilmesine izin verilip verilmemesi hususunda takdir yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife açılmadan yapılmasının, ihaleye 21 isteklinin teklif verdiği de göz önünde bulundurulduğunda, katılımı engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”